Specialanpassning/anpassning

Vi är duktiga på att hitta kreativa lösningar på unika behov. Tillsammans med förskrivare, brukare, hjälpmedelskonsulent och tekniker anpassar vi hjälpmedlet på bästa sätt efter brukarens behov.

Vi specialtillverkar bland annat sitsar. Sitsarna kläs i vår tapetserarverkstad.

Vår verkstad har resurser för trä, svets, metall, elektronik, datorer och medicinteknik.  

Definitioner:

Specialanpassning

En specialanpassning avser de åtgärder som krävs då den enskilda patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga produkter. En specialanpassning är:

  • när ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett
  • när konstruktionsmässiga ingrepp görs
  • när ett tillägg görs på en färdig produkt
  • om en ny produkt konstrueras och tillverkas
  • när produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde

Anpassning

Anpassning avser de åtgärder som behövs för att hjälpmedlet ska passa den enskilde patienten. Anpassning sker inom de ramar tillverkaren anger och kan uppnås genom att hjälpmedlet förses med tillbehör som anvisas av tillverkaren, kombineras med andra hjälpmedel som tillverkaren medger eller genom justering av inställbara funktioner.

Anpassning utöver tillverkarens bruksanvisning men inom ramen för CE-märket

I vissa fall godkänner hjälpmedelstillverkaren att hjälpmedelscentralens tekniker konstruerar en ny produkt (ex fotplatta) som kombineras med hjälpmedlet eller att teknikern gör konstruktionsmässiga ingrepp på hjälpmedlet (t ex kapar av ben på en duschstol) med bibehållen CE-märkning. Även dessa hjälpmedel ska märkas upp fysiskt och i Sesam då de måste återställas innan de kan tas i bruk igen eller skrotas. De beställs på samma sätt som en specialanpassning, med samma arbetsordertyp och en specialanpassningsanvisning ska bifogas arbetsordern. Hjälpmedelscentralen kontaktar hjälpmedelstillverkaren för att få ett skriftligt godkännande av anpassningen inom CE-märkningen. Arbetstid och material faktureras men förskrivaren behöver inte skriva under specialanpassningsanvisningen när anpassningen är klar.

Lagar och föreskrifter

Vill Du läsa mer om de föreskrifter m m som finns om specialanpassning hittar Du dem här:

  • Lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584
  • Produktsäkerhetslagen 2004:451
  • Socialstyrelsens föreskrifter om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS2008.1
  • Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter LVFS 2003:11

Genomförande

Innan specialanpassning av hjälpmedel påbörjas ska förskrivaren med hänsyn till funktionella, medicinska, ekonomiska och eventuellt andra överväganden utreda om patientens behov kan tillgodoses med existerande hjälpmedel både i och utanför sortiment.
Hjälpmedelscentralen utför alla specialanpassningar på artiklar med funktionshyra och kan bistå med specialanpassningar på köphjälpmedel. Den som tillverkar specialanpassningen kan vara hjälpmedelstekniker, konsulent eller den underleverantör som anlitas av Hjälpmedelscentralen.

Finns behov av rådgivning av eller utprovning med konsulent i samband med specialanpassningen, registreras en arbetsorder Konsultation förutom Specialanpassning.

Specialanpassning kan utföras på hjälpmedel som nyförskrivs, ändra då leveransadressen till Teknisk service. Ska ett hjälpmedel som redan finns ute hos patient specialanpassas ska hjälpmedlet skickas in till bokad tekniker.

-Specialanpassning - Rutiner och Blanketter

-Schema på Arbetsgång vid specialanpassning