Underhåll

Tjänstesektionens underhållsteam ansvarar för avhjälpande underhåll, akut avhjälpande underhåll liksom förebyggande underhåll, besiktningar, montering i samband med leveranser och anpassning/montering av tillbehör av hjälpmedel som finns hos patient/brukare. Arbetet bedrivs i team på 4 orter där hjälpmedelscentralen har verksamhet i Västra Götaland. I Underhållsteamen arbetar hjälpmedelstekniker, hjälpmedelsingenjörer och koordinatorer. 

För att beställa registrerar förskrivare en arbetsorder i websesam. För att så snabbt som möjligt kunna utföra önskad arbetsorder och för att kunna följa upp att överenskomna ledtider hålls är det viktigt att rätt arbetsordertyp används. Om tekniker upptäcker att fel typ av arbetsorder valts kontaktas förskrivare om att lägga ny och den gamla makuleras eftersom hjälpmedelscentralen inte kan ändra felaktigt vald arbetsordertyp.

Guide till förskrivare vid val av arbetsorder:

Avhjälpande underhåll 
Välj denna typ av åtgärd när du vill att ett förskrivet hjälpmedel ska repareras. Avhjälpande underhåll ska i första hand ske i Hjälpmedelscentralens lokaler.

Avhjälpande Underhåll ska påbörjas inom 3 och vara avslutat inom 10 dagar. Servicen ingår i funktionshyran och patient, anhörig, vårdpersonal kan själva ringa kundtjänst för att beställa ett avhjälpande underhåll, alternativt anmäla via webbformulär

felanmäl ditt hjälpmedel 

Hjälpmedelscentralen har som mål att avhjälpa de allra flesta felen inom 1- 6 dagar

Det finns 5 olika arbetsorder avseende avhjälpande underhåll:

1. Avhjälpande Underhåll - utföres på Hjälpmedelscentralen Välj denna när patienten/anhörig/personal själv ta med sig hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen. Patienten eller angiven kontaktperson kommer att bli uppringd för tidsbokning. Kontrollera att kontaktuppgifter är korrekta!

Avhjälpande underhåll - hos kund/brukare Välj denna när patient/anhörig/personal inte har någon möjlighet att ta med sig hjälpmedlet till oss utan att vi tar oss antingen till förskrivarens arbetsplats eller till patientens vistelseadress. Det är viktigt för oss att det tydligt framgår var hjälpmedlet finns.

Avhjälpande underhåll - Akut Välj denna då det är mycket bråttom att få hjälpmedlet reparerat. Det är bara hjälpmedel som ska användas för att sköta basala behov som att äta och dricka, förflytta sig till och från toalett eller säng, eller situationer där det finns risk för vårdskada. Det gäller även kommunikationshjälpmedel, för att kunna meddela sig och motta information för att tillgodose de basala behoven.

Övriga hjälpmedelsbehov räknas inte som akuta utan brukaren får, trots besvär, klara sig den tid det tar för ordinarie reparation att utföras (påbörjas inom 3 arbetsdagar och utföras inom 10 arbetsdagar).

Akut avhjälpande underhåll utförs inom 8 arbetstimmar och arbetstiden faktureras. Kan endast beställas av förskrivare (undantag vissa hjälpmedel för medicinsk behandling i hemmet där patienten själv kan ringa och beställa).

Avhjälpande underhåll - Snabbservice (kan inte bokas i webSESAM)
Patienten kontaktar själv HMC och bokar tid när denne kan lämna in sitt hjälpmedel inom 3 arbetsdagar. Omfattar i första hand rollatorer och rullstolar, övriga hjälpmedel efter överenskommelse. HMC registrerar arbetsordern. Snabbservice är öppet vardagar mellan 09:00-14:00.

Avhjälpande underhåll - Knutpunkt
En överenskommelse mellan lokal vårdgivare och närmaste hjälpmedelscentral om service på en central plats. Kontakta teamchef för underhållsteam vid intresse av att skapa knutpunkt. Därefter kan denna arbetsordertyp användas.

Avhjälpande underhåll - vid önskemål om Teknisk översyn
Vid vissa förskrivningar kan förskrivaren göra bedömning om att ett hjälpmedel behöver en ”teknisk översyn”, en typ av avhjälpande underhåll där det krävs teknisk kompetens. Exempel är när hjälpmedlet utsätts för extra belastning, brukare/patienter som ligger nära max brukarvikt, brukare/patienter med spasticitet där en besiktning av t.ex. svetsfogar bör ske. Förskrivaren ska alltid göra en egen översyn av hjälpmedlet innan beställning sker. Bedömer förskrivaren att hjälpmedlet inte är i gott skick beställs och behöver ses över av tekniker beställs en teknisk översyn från hjälpmedelscentralen genom att registrera ett Avhjälpande Underhåll.

Beskriv i beställningen vilka delar som är speciellt utsatta så att rätt reservdelar kan införskaffas. Teknisk översyn är ett planerat underhåll som inte styrs av ledtiden utförs inom 10 dagar, tekniker ska däremot inom 10 dagar kontakta brukare/patient för att överenskomma tid.

2.
Arbetsorder Option Service Grundutrustning enl avtal
Denna arbetsorder ska endast användas av de vårdgivare som har ett extra avtal om service på sin köpta grundutrustning.

Vårdgivare i Fyrbodal och Skaraborg som har undertecknat överenskommelsen om service på grundutrustning kan välja att registrera arbetsorder i webSesam eller att använda sig av faxformulär.

Vårdgivarna i Borås och Mölndal med denna överenskommelse använder sig av faxformulär

Se mer information Beställa service på grundutrustning 

3.
Montering/Installation/demontering
Välj denna typ av arbetsorder när hjälpmedlet ska installeras av tekniker i brukarens bostad vid leveransen (t ex en säng). Observera att montering/installation inte ingår i funktionshyran på enklare hjälpmedel (t ex badbräda, badlyft, sängdävert, förhöjningsklossar, antidecubitusmadrasser, el-sängryggstöd och fast toaförhöjning) och att man i vissa fall måste kontakta hjälpmedelskonsulent för att kunna utföra beställningen (t ex taklyft). Vad som gäller för olika artiklar, redovisas i de stödjande texter som finns kopplat till artiklarna i websesam. Läs mer på vår hemsida under Underhåll och Leverans

4.
Anpassning
Denna arbetsordertyp används när du önskar teknikerhjälp att utföra en anpassning som kräver mer avancerad teknisk kompetens. Teknikern anpassar efter förskrivarens anvisning. På arbetsordern anger du exakt vad som ska göras (t.ex. flytta upp fotplatta 15cm från golvnivå). Det är viktigt att förskrivaren har beredskap för att medverka vid anpassningen så att patienten får ett hjälpmedel som är inställt för det personliga behovet. Det ingår ingen rådgivning om lämpligaste anpassning eller utprovningshjälp – önskar du sådan hjälp ska du använda arbetsordertypen konsultation.

5.
Teknisk utredning vid misstanke om medicinteknisk avvikelse
Används vid önskemål att hjälpmedelscentralens tekniker bistår med teknisk kompetens och/eller ta fram teknisk dokumentation i samband med att vårdgivare utreder om det föreligger en medicinteknisk avvikelse på hjälpmedel som hyrs av oss. Vi kan ge stöd i bedömning om det kan röra sig om produktfel, använd för fel ändamål, bristande information, bristande underhåll, handhavandefel eller annat. Medicintekniska avvikelser ska anmälas till Läkemedelsverket för utredning – vår insats är inte en ersättning av detta.

Avvikelser