Rutin för hjälpmedelshantering när patient flyttar över Västra Götalands gränser

1. Initiera ärende
Förskrivare från ursprungsorten eller patienten själv kontaktar vårdenhet på orten dit patienten flyttar och talar om att patienten flyttar till ort i Västra Götaland.
Den region varifrån patienten flyttar till Västra Götaland region kontaktar
Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland med en förfrågan om att överta ägandet av patientens hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen hanterar övertaget enligt den flyttrutin som är framtagen av HI:s utvecklingsgrupp.

2. Hjälpmedelscentralen accepterar att överta patientens hjälpmedel
Om Hjälpmedelscentralen kan tänka sig att överta/köpa in aktuellt hjälpmedel skickas blankett 3 (enligt HI flyttrutin) till mottagande vårdenhet. Mottagande vårdenhet meddelar förskrivare till Hjälpmedelscentralen.
Funktionshyra debiteras till ansvarig vårdgivare enligt patientens baskod i Sesam. Hjälpmedelscentralen ansvarar för individmärkning av de hjälpmedel som ska individmärkas, kontaktar patienten och utför själva individmärkningen, detta ingår i funktionshyran för hjälpmedlet.
Hjälpmedelscentralen registrerar hjälpmedlet i Sesam. Som beställare anges den förskrivare som angetts på blankett 3.

3. Hjälpmedelscentralen accepterar inte
Om Hjälpmedelscentralen inte accepterar att överta hjälpmedlet (exempelvis
hjälpmedel utanför sortiment eller hjälpmedel som inte omfattas av Handboken för förskrivning) ska patienten återlämna hjälpmedlet på ursprungsorten och patienten kontaktar förskrivare i Västra Götaland för en ny bedömning utifrån Västra Götalands regelverk. Även i dessa fall skickas blankett 3 till mottagande vårdenhet.

Patient som flyttar från ort i Västra Götaland
till annan region

1. Initiera ärende
Patienten ska enligt lånevillkoren kontakta ansvarig förskrivare innan flytt sker. Förskrivare bedömer vilka hjälpmedel som patienten behöver ta med vid flytt ur det funktionella perspektivet.

2. Om patienten ska ta med hjälpmedel med funktionshyra:
Förskrivare kontaktar patientens nya hemort för överlämning samt tar kontaktuppgifter som därefter överlämnas till Hjälpmedelscentralen som sköter kontakten med mottagande hjälpmedelscentral och genomför övertaget av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen tar bort de aktuella hjälpmedlen som övertagits av annan region/ kommun från ”Hjälpmedel per mottagare” i SESAM och debiteringen avslutas därmed.

Övertag av medicinska behandlingshjälpmedel
I de fall patient har medicinska behandlingshjälpmedel kontaktas Hjälpmedelscentralens kundtjänst per telefon, val fakturafrågor, då alla regioner inte övertar medicinska behandlingshjälpmedel. Därefter skapas eventuellt ett flyttärende.