Processbeskrivning vid vårdgivarspecifik förfrågan om ändring i IT-stödet

 1. Förfrågan

Vårdgivaren skickar den ifyllda blanketten ”Förfrågan om vårdgivarspecifik ändring i IT-stödet (webSesam)” till regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel. Det är viktigt att önskemål om förändringar skickas in i god tid, då flera parter kan bli inblandade samt att det kan krävas omfattande arbete och dialog för att genomföra förändringen. Du hittar blankett för förfrågan här (infoga länk).

2. Bedömning/ Prioritering

Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel, vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor, gör en bedömning och första prioritering av förfrågan. Denna sker vid behov i dialog med vårdgivaren. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare. Om förfrågan kan genomföras lämnar Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel ärendet vidare till systemspecialist på Hjälpmedelscentralen för planering.

3. Planering

Systemspecialist hos Hjälpmedelscentralen (HMC) i dialog med regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel, och vid behov vårdgivaren, planerar ärendet och tar fram förslag till lösning/åtgärd, tidsåtgång, kostnad, tidsplan för genomförande och klardatum. Vid behov görs planering tillsammans med systemleverantör. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel och systemspecialist hos HMC ansvarar för prioritering om så behövs. Vid behov kan även beredningsgrupp IT-stöd vara behjälpliga vid prioritering.

4. Svar till vårdgivare

Systemspecialist hos HMC återkopplar förslag på åtgärd/lösning, planerad tidsåtgång och eventuell kostnad till regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel. Utifrån Ledningsrådets förordande att kostnader för denna typ av anpassningar fördelas mellan alla vårdgivare, gör regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel bedömning av kostnadsfördelning. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare och vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel återkopplar förslaget till vårdgivaren.

5. Vårdgivarens återkoppling/beställning

Vårdgivaren tar ställning till förslaget och återkopplar till regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel om de vill beställa enligt förslaget eller om ärendet ska avslutas. Om vårdgivaren vill fortsätta processen så gör regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel en beställning till systemspecialist på HMC eller systemleverantör.

 

Exempel på önskade vårdgivarspecifika ändringar

  • Vårdgivare önskar förändra uppsättning av baskoder för att fördela om sina kostnader, exempelvis inom kommunens olika "stadsdelar".
  • Vårdgivare vill förändra sin styrning av kostnader avseende LF/LH-artiklar för att fördela om kostnaderna inom sjukhus och primärvård.