Avtal

Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning
i kommunala vårdgivares egna verksamheter


Vid sidan av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (Samarbetsavtalet) finns för medverkande vårdgivare möjlighet att under Samarbetsavtalets avtalsperiod köpa och hyra grundutrustning samt beställa service enligt förutsättningarna i detta avtal.

Information om vad som ingår enligt avtal

Överenskommelsen omfattar att hyra eller köpa grundutrustning till vårdgivarnas egna verksamheter i Västra Götalandsregionen från Hjälpmedelscentralen inom aktuellt sortiment. I priset för hjälpmedel som köps innefattas fri leverans i funktionsfärdigt* skick till angiven plats i Västra Götalandsregionen samt två års garanti. 

För att se vad som finns i vårt sortiment, se våra sortimentsöversikter

Övrig produktinformation lämnas av Hjälpmedelscentralens konsulenter i kundtjänst, 010-473 80 80, val 2 därefter 3 för konsultation. Vårdgivaren har möjlighet att kontakta kundtjänst för att mot en kostnad erhålla rådgivning och konsultation.

*Leverans i funktionsfärdigt skick till brukare/förskrivare/förråd innebär att hjälpmedlet är monterat och klart att använda (dock inte inställt efter individuellt behov)


Parter

Den kommun i Västra Götaland som tecknat detta avtal om grundutrustning till sina verksamheter inom vård, omsorg och skola. 

Västra Götalandsregionen, genom Hjälpmedelscentralen, tillhandahåller enligt detta avtal grundutrustning till kommunen via Västra Götalandsregionens inköpscentral.


Bakgrund

Vid sidan av Samarbetsavtalet finns för medverkande verksamheter i kommuner och Västra Götalandsregionen möjlighet att under avtalsperioden köpa och hyra grundutrustning. Detta omfattar hjälpmedel inom ordinarie sortiment till kommunernas och regionens egna verksamheter i Västra Götalandsregionen.


Syfte

Avtalet syftar till att möjliggöra tillgång till ett gemensamt produktsortiment av hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland, oavsett om produkten är personligt förskriven eller utgör grundutrustning. Ett gemensamt sortiment kan bidra till en god produktkompetens hos den personal som använder och hanterar dessa hjälpmedel, vilket i sin tur borde främja en god vård och omsorg för den enskilde. 


Omfattning och avtalsperiod

Detta avtal reglerar kommunens möjlighet att hyra eller köpa grundutrustning, vilket omfattar hjälpmedel inom Hjälpmedelscentralens ordinarie sortiment. Vilka hjälpmedel som kommunen kan avropa enligt detta avtal framgår av sortimentöversikter på Hjälpmedelscentralens hemsida samt i elektroniskt beställningssystem för hjälpmedel. Vid frågor om sortimentet kan kundtjänst på Hjälpmedelscentralen kontaktas.

Inom ramen för detta avtal ingår service (förebyggande och avhjälpande underhåll) på hyrda hjälpmedel, enligt gällande krav i Samarbetsavtalet. Besiktning utförs på de hjälpmedel som omfattas av besiktningskravet.
Utöver detta kan, efter överenskommelse, underhåll ske på köpta hjälpmedel som kommunen äger. 

Omfattningen av och hur beställning av service och underhåll av grundutrustning går till återfinns på Hjälpmedelscentralens hemsida.

Avtalet gäller för perioden 2019-10-01 – 2020-09-30. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget.


Prissättning

I priset för hyra och köp ingår leverans i funktionsfärdigt skick till angiven plats samt två års garanti (köpta produkter). Leverans i funktionsfärdigt skick till vårdgivare/förråd innebär att hjälpmedlet är monterat och
klart att använda (dock inte inställt efter individuellt behov).

Priserna följer Samarbetsavtalets priser och återfinns i det elektroniska beställningssystemet. Vid svinn eller onormalt slitage debiteras restvärdet.

Vid hyra av grundutrustning ingår service och underhåll i priset. Service och underhåll på köpta hjälpmedel debiteras enligt gällande timpris för tjänster inom Samarbetsavtalet.

Prisjustering kan komma att ske, i enlighet med Samarbetsavtalets principer, under avtalsperioden. 


Kommunikation mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Kommunen ska ange en kontaktperson för grundutrustning med namn, telefon, e-post och postadress. Vid behov ska kontaktuppgifterna uppdateras till kontaktperson på Hjälpmedelscentralen.

I samband med framtida produktupphandlingar ska kommuner som avser att avropa grundutrustning, på förfrågan, uppge en rimlig uppskattning av kommunens förväntade behov av det aktuella hjälpmedlet.


Kontaktpersoner på Hjälpmedelscentralen

Kontaktuppgifter Grundutrustning - Leverantör av Hjälpmedel i Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt original efter påskrift.