Upphandlingsprocess för hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen tillhandahåller ett sortiment där produkterna:

  • är CE-märkta enligt gällande direktiv, beroende av hur produkten marknadsförs
  • omfattas av Västra Götalands Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
  • i förekommande fall är testade och godkända på ackrediterat eller opartiskt provningslaboratorium

Styrgrupp för Hjälpmedel (i vissa fall annan styrgrupp) leder upphandlingsarbetet. Gruppen är tillsatt av Inköpsrådet. Den beslutar om hur respektive upphandling ska genomföras, tillsätter projektgrupper, initierar och följer upp arbete i projektgrupperna och fastställer inköps- och kommunikationsstrategi.

Upphandling av produkter sker enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Upphandlingsansvaret för ramavtal inom Västra Götalandsregionen vilar på Koncerninköp. 

Upphandlingsarbetet bedrivs i sortimentsgrupper indelade i produktområden och i samverkan med vårdgivarnas referensgrupper. För varje produktområde ansvarar en produktkonsulent. I varje sortimentsgrupp deltar hjälpmedelskonsulenter, tekniker och inköpare. Hjälpmedelscentralen gör en sammanvägd analys av nuvarande sortiment, omvärldsbevakning och synpunkter från referensgrupper och andra intressenter. Utifrån referensgruppens behovsanalys arbetar Hjälpmedelscentralen fram kravspecifikationer. Dessa ska tydliggöra tillräcklig kvalitet genom att uttrycka krav och kriterier. Kriterier är inbördes viktade och utvärderas. Kommersiella krav arbetas fram av Koncerninköp, produktkonsulent och inköpare i Produktsektionen. Till kommersiella krav hör priser, logistik och garantier, men också beställningsförfarande och artikelinformation. Upphandlingen annonseras offentligt. Intresserade leverantörer svarar på anbudsförfrågan och skickar in sina produkter för utvärdering. De offererade produkterna bedöms av sortimentsgruppen enligt de angivna utvärderingskriterierna.

Det sammanlagda utvärderingsresultatet rangordnar produkterna inbördes inom varje kravspecifikation.

Leverantören/leverantörer för den/de produkt/produkter som har uppfyllt alla krav och som fått högsta utvärderingspoäng, i jämförelse med andra produkter, erbjuds att teckna avtal.

Styrgruppen fattar beslut om att avtal tecknas.