Roller och behörigheter i Marknadsplatsen

Behörighet i Marknadsplatsen tilldelas och styrs av roller i applikationen.

Roller och behörigheter för fakturahantering i Marknadsplatsen

 • Beställare

  Som beställare i Marknadsplatsen ansvarar du för de fakturor som inkommer mot de beställningar du skapat i systemet i de fall då dessa inte automatiskt kan matchas och styras vidare i betalningsflödet. Vid avvikelser krävs manuell hantering, så kallad ordermatchning. Här hanteras avvikelser av typen ersättningsartiklar och/eller tillägg av artiklar och avgifter. Även fakturor med prisavvikelse mot ordern stannar för manuellt godkännande. Som beställare kontrollerar, ordermatchar och godkänner du fakturan så den styrs vidare till attestant.

  I rollen beställare ingår även behörighet att granska fakturor inkomna i abonnemangs- och/eller efterattestflödet i Marknadsplatsen. Om du tilldelas fakturor för granskning ansvarar du för att granska fakturans innehåll baserat på det som mottagits från leverantören. Motsvarar funktionen ”mottagningskontroll” som finns i Fakturaportalen Raindance. Som granskare kontrollerar, konterar och godkänner du fakturan så den styrs vidare till attestant.

  Stäm alltid av med din chef/arbetsledare om din behörighet i systemet omfattar endast hantering av fakturor för granskning eller om du ska agera som beställare för din verksamhet.

 • Attestant 
  Som attestant är du ekonomiskt ansvarig för kostnaden som inköpet medför. Avser fakturan en beställning lagd i Marknadsplatsen har ordern attesterats redan i beställningsskedet. Fakturor som innehåller differenser mot order eller abonnemang alternativt fakturor avseende köp som gjorts utanför e-handeln måste attesteras manuellt. Som attestant är du ansvarig för att kontrollera fakturans innehåll, avvikelser mot order/abonnemang samt kontering. Genom att attestera fakturan klar-markeras den och hanteras för utbetalning.

  Behörighet till Marknadsplatsen beslutas av din förvaltningschef och beställs enligt rutin, av den som hanterar beställningar av behörighet på förvaltningen.

 

EHK – E-handelskoordinator
E-handelskoordinatorerna (EHK) är utsedda och har mandat av sina förvaltningschefer att vara förvaltningens lokala kontaktperson och ambassadör för e-handel. Några av uppdragen är:

 • förankra de kommande utvecklingsfaserna
 • rapportering och uppföljning
 • vara viktig länk för ett lyckat fortsatt arbete med e-handel   
 • administrera beställarbehörigheter (om inget annat anges i nedanstående lista)

EHK  – E-handelskoordinator per förvaltning