Vårdnära servicetjänster

Vårdnära service är de arbetsuppgifter som utförs på vårdenheten och som är kopplade till den service som levereras. Fastighet, stöd och service erbjuder tjänster inom områdena lokalvård, måltidshantering, materialförsörjning samt patienttransporter. 

Fastighet, stöd och service levererar vårdnära servicetjänster till samtliga sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen men omfattningen och typerna av uppgifter varierar mellan förvaltningarna. En ökad takt i arbetet med uppgiftsväxling och införande av vårdnära servicetjänster är politiskt prioriterat i Västra Götalandsregionen. Bland annat lyfts uppgiftsväxling fram i regionens budget för år 2022 som en metod för att säkerställa återhämtning för vårdpersonalen samt för att frigöra mer tid för patientnära uppgifter. 

Uppgiftsväxling av vårdnära service

Under de kommande åren väntas en obalans mellan tillgång och efterfrågan för undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Att använda kompetensen rätt är en central strategi för att för att klara den framtida kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Uppgiftsväxling innebär att en yrkesgrupp lämnar ifrån sig vissa uppgifter till en annan yrkesgrupp. Vid uppgiftsväxling av vårdnära serviceuppgifter övertar servicepersonal en del av vårdpersonalens uppgifter som inte handlar om vård. Det kan handla om att duka fram frukost till patienterna, att rengöra vårdplatser eller att transportera patienter mellan olika avdelningar inom sjukhuset. Genom att avlasta vårdpersonal frigörs tid som kan användas för patientnära omvårdnad.

En arbetsfördelning där olika yrkesgrupper arbetar på toppen av sin kompetens stärker kompetensförsörjningen. En aktuell uppföljning från Västra Götalandsregionen visar också att uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster kan bidra till en bättre kvalitet och effektivitet i både vård- och servicearbetet och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Initiativet Avlastning genom vårdnära service

Regionstyrelsens personalutskott beslutade i april 2021 att finansiera en tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster. Syftet var att avlasta vårdens medarbetare och att ge möjlighet till återhämtning i verksamheter som haft en långvarigt förhöjd arbetsbelastning till följd av Covid-19-pandemin. Samtliga sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen har tagit del av stödet som i januari 2022 omfattade motsvarande 128 årsarbetare i ett 90-tal verksamheter vid tio sjukhus. Många av dessa medarbetare kommer från branscher som på grund av pandemin drabbats av kraftigt minskad verksamhet. Under hösten 2021 följdes initiativet upp och visade på mycket positiva resultat (se nedan).

Den 18 januari 2022 beslutade Regionstyrelsen att förlänga satsningen på vårdnära servicetjänster för att avlasta vården till och med 30 september 2022. 


Resultat från initiativet Avlastning genom vårdnära service

Under hösten 2021 genomfördes en bred uppföljning av initiativet Avlastning genom vårdnära service och dess effekter, genom bland annat enkäter och djupintervjuer i verksamheterna som fått stöd. Uppföljningen visar på tre huvudsakliga effekter av uppgiftsväxling av vårdnära service:

  • Förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen
  • Bättre nyttjande av kompetensen
  • Ökad kvalitet och effektivitet i vård- och servicearbetet

Uppföljningen visar vidare att de vanliga farhågor som brukar lyftas kring uppgiftsväxling inte har förverkligats, och att såväl medarbetare som chefer i vården är positiva till en framtid där servicemedarbetare utför vårdnära serviceuppgifter i Västra Götalandsregionen.

Läs slutrapporten i sin helhet:
Avlastning av vårdpersonal genom vårdnära service - slutrapport

Läs kortversionen av slutrapporten:
Avlastning av vårdpersonal genom vårdnära service - sammanfattning av slutrapport

Läs utvärderingen:
Utvärdering av vårdnära service 2022-06-28

Exempel på resultat från uppföljningen av initiativet

Film intervju

Forskning visar att uppgiftsväxling både kan vara en metod för att minska kraven på arbetsplatsen och för att öka resurserna för medarbetarna. Se intervjun med Magnus Åkerström, utvecklingsledare och forskare vid Institutet för stressmedicin som har varit ett stöd inom initiativet genom att bidra med perspektiv från forskningen.

Slutrapport

Här kan du läsa en sammanfattning av slutrapporten.

Webbinarie om initiativet

Se webbinarie om Avlastning genom vårdnära service: 

Webbinarie 2021-12-02

 (44:30 min)