Överenskommelse mellan Vårdgivare och Hjälpmedelscentral om kostnader i samband med specialanpassning

Produkter med funktionshyra

Specialanpassning – Hjälpmedelscentralen specialanpassar ny eller befintlig produkt med funktionshyra

Hyran kvarstår, specialanpassningen faktureras (arbetstid, material).
Har tillbehör/reservdel utan hyra använts och det görs sådan åverkan på dem att det inte går att återställa ska dessa registreras på materialrad med sitt artikelnummer och faktureras. Detta gäller om tillbehöret/reservdelen tillhör annan huvudprodukt eller inte ingår i standardkonfigurationen för
hjälpmedlet som specialanpassats. Förstörs huvudprodukten så att den inte går att återställa och återlämnas innan avskrivningstid debiteras restvärde eller minst 200 kr vid återlämning.

 Avhjälpande underhåll
- på ursprungsprodukten ingår i funktionshyran
- på specialanpassningen faktureras arbetstid och material
Teknisk översyn
- på ursprungsprodukten ingår i funktionshyran
- på specialanpassningen delen faktureras arbetstid och material
Återlämning
- är det möjligt att återställa huvudprodukten inför rekonditionering
görs det. Ingår i funktionshyran. Om återställande inte är möjligt debiteras restvärdet på produkten eller minst 200 kr.

Specialanpassad produkt – nybeställs specialanpassad från tillverkare (där tillverkaren betraktar produkten som en pecialanpassning/anpassning inom CE-märkning)

A) Är det en produkt med icke- individspecifik hyra offereras merkostnaden för tillverkningen (pris som tillkommer utöver inköpspris för att den specialanpassas) och faktureras på arbetsordern för specialanpassning. Exempel på sådan produkt är manuell rullstol inom sortiment.

Avhjälpande underhåll
- på ursprungsprodukten ingår i funktionshyran
- på specialanpassningen faktureras arbetstid och material
Teknisk översyn
- på ursprungsprodukten ingår i funktionshyran
- på specialanpassningen delen faktureras arbetstid och material
Återlämning
- är det möjligt att återställa huvudprodukten inför rekonditionering
görs det. Ingår i funktionshyran. Om återställande inte är möjligt debiteras restvärdet på produkten eller minst 200 kr.

B) Är det en produkt med individspecifik hyra, bakas kostnaden från tillverkaren av specialanpassningen in i hyrpriset. På specialanpassningsarbetsordern faktureras den tid som åtgår att dokumentera specialanpassningen. Exempel på sådan produkt är enstaka elrullstolar eller produkt med funktionshyra utanför sortiment. 

Avhjälpande underhåll
- på ursprungsprodukten ingår i funktionshyran
- på specialanpassningen faktureras arbetstid och material 
Teknisk översyn
- på ursprungsprodukten ingår i funktionshyran
- på specialanpassningen delen faktureras arbetstid och material
Återlämning
- är det möjligt att återställa huvudprodukten inför rekonditionering görs det. Ingår i funktionshyran. Om återställande inte är möjligt debiteras restvärdet på produkten eller minst 200 kr.

Köpprodukter

Specialanpassning – Hjälpmedelscentralen specialanpassar ny eller befintlig köpprodukt

Specialanpassningen faktureras genom arbetsordern all arbetstid och material. 

Avhjälpande underhåll - faktureras
Teknisk översyn - faktureras
Återlämning - återtas ej

Specialanpassad produkt – nybeställs specialanpassad från företag

Produkt med individspecifikt pris faktureras specialanpassningen på produkten (all arbetstid, material mm). På specialanpassningsarbetsordern faktureras den tid som åtgår att dokumentera specialanpassningen. Exempel på sådan specialanpassning är formgjuten sits.

Avhjälpande underhåll - faktureras
Teknisk översyn - faktureras
Återlämning - återtas ej

Är det en produkt med icke- individspecifikt pris offereras merkostnaden för tillverkningen (pris som tillkommer utöver inköpspris för att den specialanpassas) och faktureras på arbetsordern.

Avhjälpande underhåll - faktureras
Teknisk översyn - faktureras
Återlämning - återtas ej

Nytillverkning

Specialanpassning som är en nytillverkad produkt 

Är att likna vid en köpprodukt. Garanti för materialfel lämnas men slitage omfattas ej. Specialanpassningen faktureras genom arbetsordern all arbetstid och material.

Avhjälpande underhåll - faktureras
Teknisk översyn - faktureras
Återlämning - återtas ej

Kostnadsförslag

Kostnadsförslag är ett ungefärligt pris på specialanpassningen som bygger på de uppgifter som lämnas på specialanpassningsanvisningen. I priset ska arbetskostnad, antal timmar (tekniker eller underleverantör), materialkostnad dvs den kostnad som kommer att faktureras kund.

Dialog mellan utförare och förskrivare ska föras om kostnaden under arbetets gång ser ut att överstiga lämnat belopp med 10 % eller förutsättningarna (anvisningen) ändras under arbetets gång på ett sätt som kommer att fördyra arbetet. Avstämning ska ske under hela arbetsprocessen.