Utanför sortiment - beställning

Hjälpmedel utanför sortiment kan vara aktuellt när förskrivare tillsammans med hjälpmedelskonsulent har utrett/provat hjälpmedel inom sortiment men då inget hjälpmedel  kunnat tillgodose patientens behov. Förskrivning utanför sortiment ska väljas innan specialanpassning kan komma ifråga.  

Hjälpmedel utanför sortiment följer samma arbetsgång som vid andra former av konsultationer, dvs en arbetsorder konsultation registreras, se flik Arbetsgång konsultation för mer information. Innan konsultation påbörjas ska förskrivare fått godkänt av kostnadsansvarig. 

 OBS! När ett hjälpmedel förskrivs utanför sortiment gäller särskilda regler: 

Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran för hjälpmedel utanför sortiment men kan inte garanteras inom 10 dagar, bl a beroende på tillgång på reservdelar. Inte heller kan akut avhjälpande underhåll garanteras inom 8 timmar. Förskrivaren ansvarar för att informera patient om ovanstående. Tekniskt byte utförs inte på artiklar utanför sortiment.


Återköpsklausul

Återköpsklausul gäller och innebär att om produkt med hyra återlämnas debiteras restvärdet eller lägst 200 kr (kostnad för administration, fakturering) per utköpstillfälle. Om artikeln vid återlämningstillfället ingår i sortiment sker ingen restdebitering.


Återlämning av artiklar utanför sortiment

Återlämning av artiklar utanför sortiment sker via hämtorder utom i de fall vårdgivaren önskar behålla hjälpmedlet. I dessa fall ska kunden kontakta kundfakturagruppen, 010- 473 80 80, val 2 därefter val 5 för fakturafrågor. Kundfakturagruppen avslutar hyran, restdebiterar samt registrerar hjälpmedlet som försålt.