Mer frigjord tid för patientarbete på Mölndals sjukhus

Ett pilotprojekt med uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster påbörjades i mars på Mölndals sjukhus med syfte att frigöra tid för vårdpersonalen. Projektet planeras pågå till nästa år och är en del i utvecklingen av ett regionalt koncept för vårdnära servicetjänster.

Projektet är en gemensam satsning mellan Mölndals sjukhus/SU och Fastighet, stöd och service. Fokus ligger på att möta vårdens behov genom att utforma en samlad leverans av vårdnära servicetjänster som följs upp och utvecklas långsiktigt. Tre medicinavdelningar, medicinmottagningen samt akutmottagningen ingår i piloten där servicearbetare avlastar vårdpersonalen i fler lokalvårdstjänster, förrådshantering och måltidshantering.  Att det blev just de avdelningarna som utsågs till piloten beror på en kombination av personalbrist och att avdelningarna haft det väldigt tufft under pandemin.

– Det här är ett sätt för sjukhuset att göra något åt situationen och avlasta sjukvårdspersonalen. Övervägande delen av min personal är mycket positiva till detta, de känner en betydande skillnad där de får mer tid för patienterna och att de hinner göra det de vill för patienterna. Förutom att minska den etiska stressen vill vi att den frigjorda tiden ska användas för utbildningsinsatser. Avdelningarna har ett stort behov av kompetensutveckling då den delen har blivit eftersatt på grund av pandemin och hög personalomsättning, berättar Malin Heintz, vårdenhetschef på Mölndals sjukhus och medlem i den lokala projektgruppen.

Utvärdering av införandet

För att säkerställa att projektet går enligt plan genomförs mätningar före, under och efter införandet. En enkätundersökning används för att utvärdera vårdpersonalens upplevelser av tjänsterna. Projektgruppen, med medlemmar både från Mölndals sjukhus/SU och Fastighet, stöd och service, har veckomöten där de stämmer av och följer upp införandet.

– Vi har besökt varje avdelning två gånger för att presentera arbetssätt och införande, säger Marie Löfgren, lokal projektledare Fastighet, stöd och service. Vi har även möten med en till två undersköterskor, som är utsedda till ambassadörer, på respektive avdelning för att svara på frågor och ge information.

En nyckel till framgång är nära samarbete mellan sjukhus och serviceorganisation.

– Det har varit uppbyggt på ett bra sätt med förberedande möten och mycket information. Projektet har inbjudit till dialog och delaktighet, de har tagit emot all återkoppling och åtgärdat varje sak på ett ödmjukt sätt. Arbetssättet att ha en eller två ambassadörer per enhet för att vara den närmaste kontakten med projektgruppen har också känts väldigt tryggt. Det tror jag har varit en framgångsfaktor i detta arbete, säger Malin Heintz.

– Det handlar mycket om att ha en dialog, möta personalen på plats och vara tillgänglig för frågor och funderingar. Vårdpersonalen har också möjlighet att scanna en QR-kod och skicka förbättringsförslag direkt till mig, säger Marie Löfgren.

Kommande utmaningar

En utmaning att ta med i beräkning inför införande på andra sjukhus är att det behövs rekryteras och utbildas många servicemedarbetare på en gång.

– Bemanningsinsatsen kommer att vara stor, resurskrävande och relativt komplicerad för breddinförandet av vårdnära servicetjänsterna i VGR. Vi har tagit fram en process för hur större bemanningsinsatser bör göras och detta har vi nu testat på Mölndals sjukhus. Det är det som är bra med ett pilotprojekt, att vi tar lärdom och hela tiden förbättrar, säger Jacob Kropp, regional projektledare för vårdnära service.

Utveckling framöver

Tidigare har servicetjänsterna varit ganska traditionella och haft en långsam utveckling. Men nu arbetas det systematiskt med att utreda och utveckla tjänsterna.

– Vi försöker anpassa bastjänsterna så att de ska möta vårdens behov så bra som möjligt, berättar Jacob Kropp. Det är första steget och efter sommaren ska vi påbörja utredningen av nya tjänster som inte kräver någon vårdutbildning. Det kan exempelvis vara kanslisttjänster eller en utökad måltidsprocess med serveringen till patient. Det ska vara värdeskapande arbete som frigör tid.

– Jag har trott starkt på detta redan från början för det är ett stort problem i vården med bemanning av vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor. Jag hoppas på ännu mer frigjord tid framöver, det här är ju bara i första fasen, säger Malin Heintz.

Jacob håller med:

– Vi tror verkligen att det här kommer underlätta kompetensförsörjningen genom att vi frigör tid och använder rätt kompetens på rätt plats. Och vi måste börja tänka på ett annat sätt. De närmsta åren kommer bara bli tuffare och om vi börjar göra åtgärder nu kan vi påverka kompetensförsörjningen i framtiden.

Läs mer om införandet av vårdnära service på SÄS intranät:
Vårdnära service frigör tid för patientarbete - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se)

Om vårdnära servicetjänster

Servicetjänsterna som ingår i baspaketet är: patientnära städning, anpassat slutstäd på akuten, måltidshantering, förrådshantering och patienttransporter. Patienttransporter fanns redan på Mölndals sjukhus som tjänst och ingår därför inte i piloten.

Under våren togs beslutet att det regionala införandet i Västra Götalandsregionen ska organiseras som ett program.