Viktigt säkerhetsmeddelande BiPAP A40 Pro (artikel 82452) - Larmfel kopplat till syrgassensorn i ventilatorn

Leverantör Philips Respironics har uppmärksammats på ett potentiellt säkerhetsproblem med alla ventilatorer av typerna BiPAP A40 Pro, BiPAP A40 EFL och BiPAP A30 EFL. Dessa ventilatorer kan felaktigt generera
larmet High Internal Oxygen (hög nivå intern syrgas). Enheten fortsätter att ge behandling medan larmet åtgärdas. Hittills har inga fall av patientskada rapporterats till Philips Respironics.

Om användare är beroende av syrgas och de kopplar bort syrgastillförseln utan att byta till en kompletterande källa, kan de uppleva risker som inkluderar syrebrist. Ventilator- och syrgasberoende patienter rekommenderas ha lämpliga reservbehandlingar tillgängliga i händelse av funktionsfel på enheten.

Fortsätt att använda enheten i enlighet med användarhandboken. Om larmet uppstår följ stegen i säkerhetsmeddelandet, v g se nedan länk.

Leverantör Philips Respironics utreder problemet för närvarande och kommer att vidta de åtgärder som krävs för att problemet inte ska återkomma.

Hjälpmedelscentralen har lokaliserat alla berörda individer som tillhandahålls via oss och tar kontakt med berörda gällande detta säkerhetsmeddelande.

000001471 Customer Safety Letter Templa